KONKURS „Wróćmy do bajek i legend”

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych bajek i legend nawiązujących do lokalnej kultury i historii, co przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania lokalnej społeczności i zainspirowania jej niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Ponadto promocja konkursu przyczyni się do zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-czeskiego, zatarcia granic oraz barier językowych.

„Wróćmy do bajek i legend” to konkurs na opracowanie bajek i legend o tematyce związanej z obszarem Krainy św. Anny i jego dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Prace konkursowe muszą składać się z: opisu maksymalnie 2 stron formatu A4 komputerowego zapisu, wybranej przez uczestnika bajki lub legendy na formularzu zgłoszeniowym (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pracy plastycznej – rysunku wykonanego dowolną techniką, ilustrującego wybraną bajkę/legendę, format A4 lub A3.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Krainy św. Anny, bez względu na wiek. Městys Dub nad Moravou ogłasza Konkurs dla mieszkańców swojego obszaru.

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 r. prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym.
Zgłoszenia i prace można dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny w kopercie lub nadać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres Organizatora z dopiskiem „Wróćmy do bajek i legend” - (decyduje data dostarczenia).
Zgłoszenia nie podpisane i prace anonimowe oraz bez wymaganych danych osobowych i adresowych nie będą oceniane.
Prace konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić do dwóch prac konkursowych.

Terminarz
1. Ogłoszenie konkursu: 01.09.2018 r.
2. Termin składania prac: 24.09.2018 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu do: 27.09.2018 r.
4. Termin i miejsce wręczania nagród zostanie podany przez Organizatora na stronie internetowej www.annaland.pl lub telefonicznie w terminie późniejszym.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do pobrania w załączniku